interview Issue 5

   Issue#5: July - December 2005

Mesandel Virtusio ArguellesSi Hesus at si Maria ng Magdala


   Isang hapon nagbalik siya sa pook na iyon.
   Doon binuhay ng kaniyang pag-ibig si Lazaro.
   Doon siya nanangis. Ipinaghanda nila siya ng hapunan

   kasama ang iba pa. Muli nagsilbi si Marta.
   Samantala kumuha si Maria ng mamahaling
   langis at ipinahid sa mga paa niyang mahirap

   sundan ang mga yapak. Lumuhod siya
   sa kaniyang harapan, inililis ang laylayan ng kasuotan
   ng guro, at maingat na iniangat ang kaniyang

   bawat talampakan. Ihinaplos niya ang langis
   mula sa sasapnan ng sandalyas, sa bukong-bukong,
   hanggang sa binti: Nadama niya wari sa kalamnan

   ang pagod sa kaniyang mga paglalakad nang mag-isa.
   Nang hindi siya kasama. Nang kaniyang idampi
   ang nakalugay niyang buhok para tuyuin ang langis

   na humahalimuyak sa buong bahay, halos natiyak
   na hahanapin niya ang katawan ng panginoon
   hanggang pagkatapos ng takdang kamatayan.