Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Maki LimTula


   Ako ang daigdig
   na hindi ako ang nagwika.
   Ako ang daigdig na hindi ako ang nagwika.
   Ako ang daigdig na hindi ako
   ang nagwika. Ako ang daigdig na hindi
   ako ang nagwika.