Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Allan PopaAt Lalabas ang Koro


   Kung may maaapuhap na kahit isang salita sa mga labi ng trahedya

   O sawimpalad—

   Iaangat ng koro ang mabibigat na laylayan sa akmang pagpihit palabas
   ngunit ang kanilang mga paa hindi mababanaagan

   Walang tabing na malalaglag mula sa kalangitan