Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Allan Popa



Orakulo


   Hindi mapipigil ang pagdatal

   ng labag sa kalooban; babatakin ang mga labi
   babasagin ang pangang tumatanggi.

   Ano pa ang iyong silbi bibig

   na puno ng pangangailangang hindi napupunan
   kundi ang magutom.

   Walang malalabi sa iyo kundi gutom,

   tanging daigdig ang sasapat
   upang mabusalan ang iyong hukay.

   Ikaw ang aming pagkain.