Poetry Issue 13

   Issue # 13 : January - March 2011

Rosmon TuazonJohn Doe


   Ang kaniyang mga kamay,
   maging sila ay hindi magkakilala,

   waring ni minsan ay hindi nagsabwatan:

   pinapatay-sindi ng isa ang switch, ang kabila
   ay mariing nakatapal sa bibig

   gayong kapag nilalamon ng dilim
   ang silid, lagi ring kumakawala

   ang tili, tumutulig

   na tila angil ng kutsilyo
   sa hasaan: talim

   na ipinasadya para sa tiyak na hugis ng sugat.
   Tarantang naghahagilap

   ang mata sa sampitik
   na liwanag. Dungis ng bakas, kisap

   ng susi, mga pirming nawawaglit. Patay
   -sindi. Sindi. Patay. Bombilya

   ang kumurap
   nang manigas ang talukap.

   Nakayapak siya sa gabi,
   nakatuntong siya sa balangkas

   ng wastong pagsalampak. Umaalma
   ang dibuho, hinihila siya palapag.

   Hindi matuklap ng mga anino ang sarili.