Poetry Issue 13

   Issue # 13 : July - December 2010

Joseph de Luna Saguid[Nakasilid ka at tapat sa sarili]


   Nakasilid ka at tapat sa sarili.

   Kung paanong nais mong lahat maging tapat sa sarili.

   Gamitin mo, habilin mo sa bidang babaeng patungo sa eksena
   ng pakikipagtalik sa kaaway, ang hindi ko pagtitiwala sa iba.

   Ikaw ang katawang nagtabing ng kurtina, bumuo ng dilim
   ng inupahang silid, kumapa ng baril sa kabila ng unan

   gamit ang mukha.

   Sa ensayo ng walang-himbing, makailang ulit mong pinabangon-
   higa ang kasiping.

   Liksing-dilat, paglalarawan mo sa dapat na pagmulat ng bidang
   lalaking matiyaga ang pagdama ng bawat pag-alon ng kama.