Poetry Issue 14

   Issue # 14 : January - June 2011

Nikka Osorio

Pakiusap
Sa ExhibitPakiusap

  Hindi tiyak kung igagalang niya
  ang mungkahi na mahahayag
  sa pagbuklat sa kuyom ng rosas.

  Sa isip niya, may lihim
  na ikinakalas
  sa marikit na buhol,

  laberinto, maselang bulaklak
  na inuusisa ng sariling nagnanais
  marating ang ubod.

  Sabihin mo,
  patatawarin, hindi patatawarin.Sa Exhibit

  Nakaharap ang ilang bisita sa larawan.
  Mainit ang pag-uusap nila nang mapadaan ako
  at tulad nila, napahinto sa harap ng obra.
  Napahinto sandali at nagpatuloy sa paglakad.
  Naputol ang pangungusap.
  Nawawari kong sinusundan ako ng tingin
  na hindi ko ibinabalik.
  Ang mga salita? Naulinigan ko silang muli
  nang nasa harap na ako ng ibang kuwadro.

  Sa sinasakyang bus pauwi, nakatingin
  si Yves Tanguy sa labas at nakita sa bintana
  ng gallery ang ilang obrang
  paglao’y napag-alamang kay de Chirico.
  Nahulihan lamang niya ito ng sulyap
  sa sandaling nabinbin ang bus bago nagpatuloy
  sa biyahe. Nakauwi siya’t nagtimpla ng pintura
  sa paleta upang matingnan ang nadarama
  niyang nakatingin sa kanya.