Poetry Issue 16

Issue #16 : January-June 2012

   Metodolohiya: Isang seksyon mula sa “Ilang Sandali Lamang” ni Oliver Ortega

   Paglalarawan. Sa pagsasanay na ito, susulat ang kalahok ng tula gamit lamang ang isang pangungusap na may iba't ibang pagpapakahulugan.

   Layunin. Sa pamamagitan ng paglalaro sa pagkakahati ng pangungusap, maaaring maipapaunawa sa mag-aaral ng tula ang halaga at potensya ng taludtod sa pagpapahiwatig ng iba't ibang danas o kahulugan.

   Materyales. Kopya ng isang bahagi ng tulang "Ilang Sandali Lamang" ni Oliver Ortega at anumang libro o babasahin na may epigramatikong mga pahayag na pwedeng paghanguan ng materyal para sa susulating tula.

   Mga Alituntunin.

   1. Ilang mga tanong na posibleng pagsimulan ng talakayan tungkol sa isang seksyon ng tulang "Ilang Sandali Lamang."

    1. Kung isusulat ang inuulit na pahayag bilang isang pangungusap na walang pagkakahati, ano ang naipapahiwatig nito tungkol sa pinagmulan ng pahayag? Anong konteksto kaya ang pinagmulan ng pahayag?
    2. Paano nababali ang katiyakan ng kahulugan ng pahayag na ito kapag hinati sa mga taludtod? Kung ibubukod ang mga taludtod, ano ang naipapahiwatig ng bawat isa, na hiwalay sa o kaugnay ng orihinal na kahulugan ng pahayag? Paano naiiba ang kahulugan sa pag-uulit-ulit na may baryasyon sa putol ng mga pahayag? Ano ang nabubuong danas dahil dito?

   2. Magpahanap ng epigramatikong pahayag sa isang aklat o babasahin. Puwede ring sikat na linya sa pelikula o tula. Mas mainam kung may tensyon o kontradiksyon ang pahayag, halimbawa kung may balintuna, parikala ito o kung may pihit o lundag sa lohika. Makakatulong kung may damdaming ipinahihiwatig o imaheng taglay ang pangungusap pero interesante rin ang abstraktong pahayag.

   3. Puwedeng baguhin ng kalahok ang napiling pangungusap. Puwede niya itong salungatin o dagdagan ngunit kailangang panatilihin ang anyo o estruktura nito para madali pa ring makilala.

   4. Magpasulat sa mga kalahok na umuulit-ulit sa iisang pahayag. Putulin ang pangungusap sa iba't ibang bahagi upang mabali ang lohika nito at lumikha ng tensyon o ambigwidad. Tiyakin na may nagbabago sa pahiwatig kapag ibinukod ang mga taludtod.

   Tala sa Guro. Maipauunawa sa modyul ang bisa at halaga ng lineation at repetition sa paglikha ng ambiguity sa tula.

   Nakalaang Panahon. Isang oras, na mahahati sa 30 minuto para sa tlakayan ng tula at 30 minuto para sa pagsasanay sa pagsulat.

   Isang seksyon mula sa “Ilang Sandali Lamang”
   ni Oliver Ortega

   Mula sa kahinaan ng katawan ang kahinaan
   na makalkula ang katotohanan. Mula sa
   kahinaan ng katawan ang kahinaan na makalkula
   ang katotohanan. Mula sa kahinaan ng katawan
   ang kahinaan na makalkula ang katotohanan.