Poetry Issue 16

   Issue #16 : January-June 2012

   Metodolohiya: "Laging Bukas ang Pinto" ni Mayo Uno Martin

   Paglalarawan. Sa pagsasanay na ito, gagamit ng mga stereotype o kaya popular na jokes ang mga kalahok sa tulang isusulat nila.

   Layunin. Makasulat ng mapagbirong tula na gumagamit ng mga stereotype.

   Materyales. Ilang larawan mula sa Slice of Life ni Larry Alcala at kopya ng tulang “Laging Bukas ang Pinto” ni Mayo Uno Martin

   Mga Alituntunin.

   1. Pag-usapan ang konsepto ng biro, stereotype, at cliché.

    1. Ano ang biro? Kailan maituturing na biro ang isang bagay?
    2. Ano ang stereotype at cliché? Ano ang silbi nila?
    3. Sa pagsusulat, bakit malimit iniiwasan ng mga manunulat ang paggamit sa mga stereotype at cliché?

   2. Pag-usapan ang tula.

    1. Sino ang nagsasalita sa tula? Paano siya inilarawan?
    2. Ano ang tono ng tula?
    3. Paano nagbiro ang tula? Ano-anong mga stereotype at cliché ang ginamit sa tula at paano ginamit ang mga ito sa tula?
    4. Sa pamamagitan ng biro, paano nahuli ng tula ang unang pagkabigo sa pag-ibig ng persona? Paano ito naging epektibo?

   3. Saglit na pag-usapan ang mga alam na stereotype ng mga kalahok. Maaaring mabanggit sa usapin ng pamilya ang stage-mom, tomador na ama, inay na OFW, suwail na anak, atbp. Sa politika, nariyan ang mga pangakong napapako, tiwaling opisyal ng gobyerno, proyekto ng gobyerno na may pangalan at mukha ng politiko, atbp. Sa larangan ng kultura, ang konsepto ng “Filipino time” at ningas kugon. Mahalagang maipaunawa sa mga lalahok na maaaring makasaling ng damdamin ang ilang stereotype kung seseryosohin ang mga ito kaya nagiging mainam minsan, na gamitin ito bilang biro. Pwede ring magbigay ng mga halimbawa ang mga kalahok ng mga sitwasyon na laging pinagsisimulan ng mga jokes dahil naglalaro sa ideya ng stereotypes. Bakit nga ba may potensyal ito na maging katawa-tawa?

   4. Ipakita ang ilang larawan ng Slice of Life ni Larry Alcala. Sa mga larawang ito, makikita ang iba’t ibang stereotype sa buhay ng mga Filipino na nakatuon sa iba’t ibang konteksto. Papiliin ang mga lahok ng larawang tutulaan nila. Kailangang hindi bababa sa tatlo ang stereotype na gagamitin nila sa tula. Siguraduhing gamitin ang mga ito sa paraang mapagbiro.

   5. Pwede ring gumamit ang mga kalahok ng popular na jokes o mga sitwasyon na laging pinagsisimulan ng jokes bilang sangkap sa susulating tula.

   Tala sa Guro. Maaaring ipaunawa sa modyul ang ilang elemento ng tula katulad ng tone, point of view, at diction.

   Nakalaang Panahon. Isang oras, na mahahati sa 30 minuto para sa tlakayan ng tula at 30 minuto para sa pagsasanay sa pagsulat.

   Laging Bukas ang Pinto
   ni Mayo Uno Martin

   May kapilya sa dati kong paaralan
   Na laging bukas ang pinto sa oras ng kagipitan:

   Pagsusulit sa agham, natabig na antigong plorera,
   Unang Araw ng Mga Pusong hinarap ko

   Ang salamin at nagbakasakaling lilitaw na
   Ang babaeng habambuhay akong mamahalin,

   Ang Dakilang Prinsipe Torpeng ngipin-kuneho’t
   Tinitigidig ang mukha. Noong umaga ring iyon,

   Nagdala ako ng tsokolateng rosas para sa musa
   Ng Orkidyas at Krisantemum. Si Mary Anne

   Na laging tinutuksong "Aba Ginoong Mary Anne”
   Matapos sumali sa Singles for Christ, si Mary Anne

   Na walang awang nagbitaw ng mapapait na salita
   At initsa sa basurahan ang inialay kong tamis…

   At dahil laging sinasabi ng mga madreng huwag
   Mag-aalangang lumapit sa Kaniya,

   Kibit-balikat kong pinulot ang nabaling
   Tangkay ng rosas at nagtungo sa kapilya

   Upang magkrus, lumuhod at magsumamo
   Bago hamunin ng suntukan ang Hesukristo.