Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Christian TablazonTALA SA TIPOGRAPIYA (AFTERIMAGE)


   Walang sulat kundi anino.
   Ito ay kung nakakakita pa
   sa kabila ng wagas na liwanag
   ng pahina. Kung hindi na,
   ang mga salita ang mga labí,
   sa silaw, ng nabuong hubog
   na maaari pang tingnan
   bilang kahulihulihang paningin
   sa una’t mismong sandali
   ng ating pagkabulag.