Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Christian TablazonTALA SA TIPOGRAPIYA (APOKALIPSIS)


   Pilas ng apoy ang hawak na pahina.
   Larang ng walang hanggang iglap. Wagas na liwanag.
   Ang nagmistulang mga titik, silang di simbanal
   ng mga naglaho. Silang piniit sa anyo at nanatili
   at pagkuwa, natupok. Itim na itim.
   Kasalukuyan mong binabakas ang kanilang mga abo.