Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Keith BustamanteHabang Napaparam


   sa halip na litrato, kinukuhaan
   mo ng litrato. Gumagapang ang higad
   sa walang-malay

   na gulugod ng higante.
   Kahit lubhang malinaw kahit tila ikaw

   ang nangangati, hinahayaan mong mamutlig
   ang mundo. At sa kusang pagkisap
   ng kamera,

   namumugad ang higad
   sa iyong palad,

   ang iyong higante