Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Rosmon TuazonMga Nakaw na Linya


   Huwag na akong piliting iluwâ ang naisubo ko na.
   Kung ano pa ang maisasauli, isasauli ko.

   Oo, pati mga kupit na naging hiram nang mabukó.
   Ibinabalik ko na ang sandakot na abo

   na tinangay ng hangin mula sa aking palad.
   Ibinabalik ko na ang mga mata ng pintor

   ngunit hindi ang kaniyang mga kamay.
   Ibinabalik ko na ang patalim na iyong itinanim sa aking unan.

   Isinasauli ko na ang iyong pinakaiibig,
   ang inyong mga instrumentong pandigma’t pangkama

   na aking isiniksik sa gutay na sako.
   Isasauli ko rin pati ang búkas

   ko pa mapasasakamay. Binabawi ko na ang mga pasyang
   hindi ko ginawa. Heto na

   ang mga kontratang walang patlang para sa aking lagda.
   Heto na ang iyong mga salita at ilang pilas na pahina.