Poetry Issue 8

   Issue # 8: July - December 2007

Allan Popa


Ikalawang Panauhan


   Magigising ka sa mga hinanakit na mariing isinulat sa pader sa labas
   ng tindahang bukas ang liwanag para sa lahat beinte kuwatro oras:

   matatalas na salitang magdamag na nangusap sa iyo kung sino ka man
   hanggang mapudpod ang uling sa mga daliring sumalat sa gaspang

   ng nagtataasang gusali ng lungsod, ng kongkretong kalansingan
   ng pangamba, matatatag na dingding na nagkukubli sa mga lihim

   na lagusan ng lihim na lungsod sa loob ng lungsod na iyong nakikita.
   Umaahon gabi-gabi ang mga dagang nawalan na ng hiya sa kahirapan

   upang baybayin ng mga sakit na namamahay sa kanilang kalusugan
   ang riles ng iyong gulugod bago muling maglaho sa dilim ng lungga.