Poetry Issue 8

   Issue # 8: July - December 2007

Allan Popa


Liwasan


   Bumabalik ka sa lansangan nitong lungsod kung saan
   muntik kang maligaw sa kabataan, makaraang masaulo

   ang pasikot-sikot ng mga kalsadang walang patutunguhan

   kundi ang isa’t isa, bumabalik kang tila nawawalang muli
   upang maupo sa liwasan kahit walang katatagpuin

   sa piling ng mga tulad mong hindi rin nais matagpuan

   kahit panandalian habang walang-patid na pumapailanlang
   ang tubig na sinasahod upang walang-said na bumukal

   dito sa puwang na inilaan ng batas, bukas sa lahat ng dako

   anumang oras para sa lahat, kahit sa walang pag-aari walang
   malay sa sarili walang hiya walang dala mula sa nakaraan

   kundi panganib na maibibigay mo sa iba at sa iyong sarili.