Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Jason TabinasEbolusyon


   Dahil hinaharap ang sarili sa nililikhang wangis.
   Matapos ang mga guwang, kurba, at guhit,
   ang pagsukat ng layo sa isa’t isa.

   Ang mukhang hugis itlog na inibabawan
   ng bunot na buhok. Ang bloke ng katawang
   itinatayo ng mga tuwid na paa.

   Tamang-tama ang likha.

   Nang dumating ang mga mangangalakal, dala
   ang rebulto mula Indonesia.
   Ang pagtikom ng bibig—linyado mula ilong
   pababa sa ligid ng mga labi hanggang baba.
   Ang pagtangan sa sibat ng kamao’t daliring
   panay guhit—bakas ang buto ng balagat,
   mabibilog ang balikat, at mabulas
   ang kalamnan ng dibdib at tiyan.

   Ang masusing pagsipat sa sariling lawas matapos
   ang pananalamin sa likha. Ang paglikha
   ng wangis ng dayo. At ang muling pagharap
   sa sarili. Ang pagsukat ng lapit sa isa’t isa.

   Mainam. Mas mainam.

   Tuloy ang paggagap sa mumunting kibot
   ng damdaming sumusungaw sa rabaw ng balat:
   ang lugod sa pagkakahuli ng usa at paghilig
   ng katawan paharap sa bigat ng sunong sa likod.

   Ang pagsukat sa pagitan ng paglapat
   ng loob at ng labas.

   Ako nga. Napakainam.