Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Rosmon Tuazon

Mahal na Makata

Bago mo pa matanggap itong aking liham,
napatay na kita, malamang. Asahan mo,

pagsisisihan ko maging ang hindi itinuring na kalabisan.
Hindi ko na maalala kung kailan

ako nag-umpisang magtanod sa tuktok ng gusali,
nagbabaka-sakaling umuwi pa ang alaga kong kalapati.

Kumukururok ako sa ingay ng lungsod,
may tangang munting hawla, sandakot na bigas.

*

1   ·   2   ·   3