Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Oliver Ortega

sipi mula sa Nasa (Grundrisse)

Ang mga esensyal na sandali

Sa sandaling naabot ang rurok

Mga abstraktong sandali kung saan walang tunay

O itong mga sandaling hindi maunawaan

Sa lahat ng sandali

Mga sandali ng iisang pagkilos

Mga sandali ng iisang proseso

Ang namamayaning sandali

Mismong intrinsikong sandali

Sandali, nauulit

Ang pagkonsumo bilang sandali

Mga sandali ng kanilang sarili

Bumubuo ng orihinal na sandali

Bumubuo sa mga sandali

Natatanging sandali lamang ng palitan

Sandali lamang na namamagitan

Kabilang sa sandaling nakapaloob

Sa lahat ng sandali

Maging sa iba pang mga sandali

Itong distribusyon ay sandali rin

Sa pagitan ng mga magkakaibang sandali

Anyo, itinatakda ang iba pang sandali

Sa pagitan ng iba’t ibang sandali nagaganap ang magkakaugnay

Magkakabukod na sandali, doon

Ang mga palaisipang ito sa sandaling iniharap

Sa mismong sandali na pinakakailangan

Sa mismong sandali na masigasig

Sa isang sandali, nilalamon ito nang walang kapalit

Sa sandali nitong huli

Sa mismong sandali na pinakamalaki

Ang kani-kanilang armas sa bawat sandali

Sa sandali na ang kapangyarihan nito ay lubha nang limitado

Sa sandali ng emerhensiya

Sa sandali ng ganitong krisis

Mula sa sandali kung saan

Ito sa anumang sandali:

Sa ipinagkaloob na sandali

Ang mundo sa bawat bagong sandali

Bawat sandali na binabago natin

Isang sandali lamang

Mga pakahulugan sa bawat sandaling mapagpasya

Sa sandaling sumailalim

Hindi dapat kaligtaan kahit sandali man

May mga sandali sa sirkulasyon

Negatibong sandali ang pagbilis

Ang mga indibidwal na sandali ng kilusang ito

Lumilikha nga ng mahalagang sandali

Ang dalawang esensyal na sandali

Mga esensyal na sandali ng isang kabuuan

Ang sandali na ang malayang anyo ay marahas

Sa mga sandali kung kailan iginigiit

Mga sandaling lumilitaw na tagapamagitan lamang

Isa pang sandali ng sirkulasyon

Nariyan ang isa pang sandali

Kapag pinag-isa ang mga sandali

Halos sandali rin sa pamamaraan ng kalikasan

Habang hiwalay na sinusuri itong sandali

Sa sandali na mapagtanto nitong ibukod

Sa ngayon, maliban sa mga sandali

Umiiral sa bukod-tanging sandali

Naglalaho tulad nito sa kabuuan ng mga sandali

Kung paghihiwalayin sa dalawang sandali

Sa sandaling mas marami sa kinakailangan ang gamitin

Bilang partikular na sandali sa proseso

Ang siya mismong sandali ng sistema