Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Rosmon Tuazon

Sakaling Kapusin

Sakaling kapusin ako sa mga salita,
maglalakip ako ng bulong sa isang sobre

at isisiksik ito sa bitak sa dingding
ng silid kung saan ako papanaw.

Isa-isa kong ikakaila ang mga binitawang salita
noon: inibig ko siya bago ang katuwiran

ng pag-ibig. O, saka na ako lilimot.

Sakaling kapusin ako, iuusal ko
sa isang plorera ang nalalabí sa labì.

Pupunan ko ito ng tubig, magtutulos ng rosas
na bumukad mula sa pinagtitiklop na papel.

Sa wakas ay matututo akong manahimik.
Hindi ito ang mga salita na makasasagip sa akin.