Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Faye Cura

Emily

1. Mas gamay

Nilalang ako na hindi lubhang mahalaga,
Ngunit mas gamay ko kaysa iba
Ang Makinarya ng pananahimik;

2. Namumulaklak

Nadarama ko ang sariling namumulaklak
Sa ilalim ng himpapawid na Walang Ibon
Ngunit sakbibi ng lagás na dahon

3. Umiihip

Na sa akin ay nagpapaisip,
Hindi ba sila titigil sa pag-ihip?

4. Nang mahusay

Sa kanilang pagbugso,
Narinig ko nang pinangatwiranan
Nang mahusay

5. Pagtatakwil

Ang silbi ng pagtatakwil sa kakayahang
Manalumpati

6. Tahanan

Upang umapoy sa Tahanang
Wala ni isang Pako, at maaaring
Langit—Pinagningas ng Diyos ang Tahanang ito