Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Mesándel Virtusio Arguelles

Eros

1. “The Hand” (Wong Kar-wai)

Kunin mo ang sukat ng kanyang katawan.

Kunin ang makukuha ng iyong mga kamay
at pagkaraan, ilikha mo siya ng magandang damit
para sa hindi makukuha ng iyong mga kamay.

Kunin mo ang sukat ng katawan niyang di-sukat
akalain magpapasukat sa iyo sa iyong kakulangan.

1   ·   2   ·   3