Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Mesándel Virtusio Arguelles

Kabilang Kuwarto

Hindi mo maunawaan subalit may hatid na sarap
ang pakikinig sa pagtatalik

sa kabilang kuwarto na tila kabilang ka
sa parehang pinagmumulan ng halinghingan

na tumatagos sa dingding, sumusuot sa mga butas
ng iyong balat, sandaling nananahan at naghahanap

pagkuwan ng lalabasan sa sariling katawan: inaangkin mo
wari ang tinig nilang hindi maaangkin

ang katawang nagbibigay sa iyong malasap
ang ligayang nangungusap nang walang salitang sapat—