Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Faye Cura

Palad

1. Mabituin

Tumingin ka sa ibabâ:
may iniiwang mabituing Landas
itong Barko

2. Naliligáw

na naglalayág lulan ang mga naliligáw
at Hangal na babae. Narito ka;
naliligáw ka rin, kung gayon. Umaasa ako
na makadadaong din tayo mula sa maligalig na Tubig,
ngunit itong Paglalakbay
ay muli namang nagliligáw sa atin, nang pagkalooban

3. Astrolohiya

ang isa’t isa ng Kaibigan. Magkasundô tayo,
kapwa tayo isinilang noong may pinapanang kung ano
ang Kalahating Tao-Kalahating Kabayo sa langit

4. Astronomiya

na ang katapat na Dagat
ay tinutunton natin ngayon batay sa Astronomiya,
sa Retorika ng paglubog at pagsikat ng Araw,
gabay natin sa ligtas na pagbalik sa lupa.
Ngunit—huwag mo nang sabihin sa Iba—
hindi maaatim ng Kalikasan

5. Talino

na magpairal ng Talino
kapag nagtagpo ang dalawang malumbay na nilalang
sa Barkong tulad nito, na umuuga sa Dilim
habang pumapalo ang lamig, at humahampas ang hangin.