Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Faye Cura

Papel na ibon

1. Tinatanggap

Heto. Kung tatanggapin mo,
umaasa ako sa pirming pagkakabuka
ng mga pakpak nito sa iyong palad;

2. Daan

binibigyang-daan ako nito
na haplusin ang iyong kamay.
Walang ibang makapagsisilbing daan
ng Diwa tungo sa laman,
tungo sa mga salita.

3. Abot-kamay

Higit na mararating nitong papel na ibon
ang mga daliri ng pagpapatawad.
Kung abot-kamay lamang
sa iyo ang Higanti, hindi na ako magngingiming
palawakin pa nang palawakin
ang tahimik na puwang

4. Pagkaragdag

sa pamamagitan ng pagtutupi
na pagkaragdag din ng tapang,
habang natitiyak na higit na malayo
ang mararating niyang munti at magaan
at mapagkumbabang nagtitiwala
na hindi mo ito pangangahasang
kuyumusing muli, at muli.