Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Mesándel Virtusio Arguelles

Talk Dirty to Me

1

Sapagkat waring hindi sapat ang karumihan ng mundo
upang dumihan ang iyong sarili patuloy mong ninanais

marumihan ng salita mula sa sariling bibig. Kulang
na kulapulan ng tamod ang iyong mukha kung hindi

ipamumukha at ipalalasap sa iyo ng salita ang sarap
ng iyong pagdila sa kanyang ari na hindi ka gayunman

maaaring ariin. Sabihin mo
kung paano ka pa masasalaula