Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Mesándel Virtusio Arguelles

Voyeur

Sa siwang na natuklasan
ang malaking nasa
kabila ng pinto:
akto ng paglilinis ng katawan
sa iba
kahit pa niya ipaubaya
agwat sa siwang
ang iyong pagkahumaling
na pinipili at pinipilit hindi
sa pintuan, natuklasan
na makita ang nasa
katawang nasa
na nadurumihan ng sariling nasa
ngunit hindi mo magawang dumihan
kaya hindi ka makaagwat-
sa pintuang pinagkakasya
sa bawat pagkakataon
masilip ang sariling sumisilip.