Poetry Issue 1

   Issue#1: Oct. - Dec. 2002

Bomen Guillermo   Kung ika'y di ikaw ay narito ka pa sana
   Kung may kaunting talim lamang
   sa iyong mga mata
   Kung may bahid lamang
   ng itim sa iyong puso
   Kung mabilis-bilis ka sanang
   pumisil sa gatilyo
   Narito ka pa sana
   Pero ika'y ikaw
   Ika'y ikaw
   Ikaw ay ikaw
   At ika'y wala na rito.