Poetry Issue 2

   Issue#2: Jan - Mar 2003

Mesandel Virtusio Arguelles


Intra muros


   Nag-imbento sila ng di-nakikitang moog upang hindi makubkob
   ng di-nakikitang kaaway.

   Nagtagumpay sila.
   Wala ni isang di-nakikitang barbaro ang nakita sa kanilang balwarte.

   Ang kakatwa, nang lumaon, hindi na nila nakita
   maging ang sarili.

   Hanggang may nagsabing pantas,
   nakikita ang di-nakikitang kaaway mula sa buwan.

   Naihaka nilang mga di-nakikitang kaaway ang nasa buwan
   at patuloy na nagmamanman.

   Nakikita sila dahil sa di-nakikitang moog.
   Nasa panganib sila! Nasa panganib sila!

   Nagpupuyos, agad nilang giniba ang imbensiyon.
   At nagsimulang magpalipad ng suntok sa buwan.