Poetry Issue 4

   Issue 4: January - June 2005

Rosmon Tuazon


Ubasan

Lumulundo na ang mga balag sa ubas at uod.

                Kung gayon, pitasin ang mga ubas, pitasin ang mga uod.

 

Hinog na ang mga uod kaya’t nangagkikislot ang mga ubas.

                Kung gayon, punan ang mga tiklis ng kapuwa pamimintog.

 

Ang aking bakuran, bukal ng alak na makatitighaw sa mga anghel.

                Kung gayon, pigaín ang mga ubas, pigaín ang mga uod.

 

Ngunit ano ang bunga ng lahat: uod o ubas?

                Nalalangong rebelde sa katas ng laksang kamatayan.

 

Sasaluhan mo ba ako sa aking sagana, kaibigan,

                Sari-sariling tanim, kani-kaniyang ani. Iyo ang iyong trahedya

 

                             kahit isang tikim?

                                                hanggang sa huling patak.